Đội ngũ hội sinh viên

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

1. Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Phạm Thanh Tùng

- SĐT: 0914826546

- Email: thanhtung192000@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi

- SĐT: 0368498374

- Email: hoisinhvienvn.haui@gmail.com

3. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Trần Phi Lực

- SĐT: 0913105433

- Email: luctp.haui@gmail.com

4. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Bùi Bích Phương

- SĐT: 0349717122

- Email: phuonglovefish@gmail.com