Đội ngũ hội sinh viên

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên trường khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên trường khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020

1. Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Ngô Tiến Lâm

- SĐT: 0392329898

- Email: namtien258@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Trần Tú Anh

- SĐT: 0389862668

- Email: tuanhk7tc@gmail.com

3. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Từ Thị Minh Ngọc

- SĐT: 0374225482

- Email: tngoc2186@gmail.com

4. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường:

- Đồng chí Vũ Thị Thu Uyên

- SĐT: 0971493801

- Email: thuuyen.haui@gmail.com